Sử dụng tệp tin SCF để thu thập mã băm

Đã bao giờ bạn thực hiện truy cập một mạng nội bộ và phát hiện ra một thư mục chia sẻ tệp tin không cần xác thực và có thể ghi đè hay chưa? Thư mục kiểu vậy giúp bạn có được các thông tin quan trọng hoặc không quan trọng, nhưng thêm vào đó … Đọc tiếp Sử dụng tệp tin SCF để thu thập mã băm