Offensive OSINT s01e01 – Kỹ thuật OSINT đối với dịch vụ RDP

Đây là phần đầu tiên về các hướng dẫn Offensive OSINT  bao gồm những bước chuẩn bị (kỹ thuật, tư duy) và giới thiệu cách thiết lập dịch vụ giám sát lỗ hổng Bluekeep đối với các bệnh viện thông qua sử dụng kết hợp Shodan và cơ sở dữ liệu Elasticsearch. Giới thiệu Các … Đọc tiếp Offensive OSINT s01e01 – Kỹ thuật OSINT đối với dịch vụ RDP